Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Một số vấn đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí minh trong giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam ở các trường Chính trị hiện nay

Tác giả : Th.s Ngô Bá Cường - PT Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

        Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi sáng con đường dẫn đến độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, hướng dẫn cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, mang tầm vóc thời đại. Với những giá trị vĩ đại đó, Đảng Cộng Sản Việt Nam xác định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, là nguồn trí tuệ, nguồn động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giá trị đó là sự kế thừa, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đối với Đảng và cách mạng nước ta, việc vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một.
       Đảng Cộng Sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, do đó việc vận dụng, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong các nội dung giảng dạy môn học Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam là yêu cầu mang tính tất yếu. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam trong hệ thống các trường chính trị hiện nay cần bám sát một số nội dung cơ bản sau đây:
       Thứ nhất: Hồ Chí Minh với việc xác định con đường cách mạng vô sản là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam.
Là người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước mất quyền độc lập, nhân dân mất quyền tự do, khát vọng cháy bỏng “độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân” là động lực thôi thúc Hồ Chí Minh dấn thân vào sự nghiệp cách mạng. Đó cũng chính là xuất phát điểm về nhận thức tự thân giúp Người đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin và rút ra một kết luận lịch sử: Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.
       Do đó, khi giảng dạy nội dung: “Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và chuẩn bị những điều kiện thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ” (mục II- Bài1, chương trình trung cấp lý luận chính trị) cần phân tích làm rõ:
- Từ 1911- 1920 là quá trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thực hiện cuộc khảo nghiệm thực tiễn dài ngày để đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin và quyết định lựa chọn con đường cách mạng vô sản. Tiếp cận những ảnh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga và Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I Lênin đã giúp Người nhận ra một chân lý, đó là lời giải đáp cho công cuộc giải phóng dân tộc thuộc địa - một bộ phận của cách mạng vô sản với mục tiêu giải phóng xã hội, giải phóng con người.
- Con đường cách mạng vô sản là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Nguyễn Ái Quốc. Việc xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới, là sự lựa chọn sáng suốt, gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Với sự lựa chọn đó, Nguyễn Ái Quốc đã tạo ra bước ngoặt lịch sử cho dân tộc Việt Nam và các dân tộc cùng cảnh ngộ trên thế giới.
       Thứ hai: Khẳng định vai trò quyết định của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng.
 Phần này, giáo viên cần thể hiện rõ vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình chuẩn bị về chính trị tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thông qua đó để khẳng định rằng quá trình vận động thành lập Đảng là một thành công mang tính sáng tạo, quyết đoán của Hồ Chí Minh trong việc vận dụng lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Khẳng định tính đúng đắn sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện rõ trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên-văn kiện chứa đựng những quan điểm cách mạng chiến lược của Đảng do chính Người soạn thảo.
        Thứ ba: Hồ Chí Minh với những quyết định lịch sử tạo nên những thắng lợi vĩ đại cho cách mạng Việt Nam.
Trong chương trình giảng dạy các bài học như: Bài 2,3,4,5 cần chú ý đi sâu phân tích một số nội dung sau:
- Hồ Chí Minh với Quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng và phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn quốc, bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945. Cần chú ý rằng, bước đột phá trong giai đoạn này chính là sự kiện Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng, bắt đầu bằng việc tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (5/1941), đề ra đường lối giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Minh.
- Hồ Chí Minh với những chiến lược, sách lược để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Với phương châm “Dĩ bất biến- Ứng vạn biến”, với vai trò là người đứng đầu chính phủ, trong một thời điểm vô cùng khó khăn Hồ Chí Minh đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua gian nan thử thách, bảo vệ thành công thành quả to lớn của cách mạng Tháng Tám.
- Hồ Chí Minh với quyết định phát động Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) - một quyết định lịch sử, điểm xuất phát đảm bảo cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong tình thế khẩn cấp một khi khả năng hoà bình không còn, thách thức mất còn đặt ra với vận mệnh dân tộc, một quyết định được đưa ra trong điều kiện mà thành công hay thất bại chỉ là một khoảng cách hết sức mong manh. Phát động toàn quốc kháng chiến là một đòi hỏi khách quan và cấp bách, một sự lựa chọn lịch sử, một quyết định chính xác, kịp thời, độc lập, sáng tạo của Hồ Chí Minh trước một bước ngoặt trọng đại. Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh là tiếng gọi của non sông, là mệnh lệnh thiêng liêng của Tổ quốc đã lay động hàng triệu trái tim và khối óc của người dân Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần dân tộc truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ Việt Nam. Đó là ưu thế chính trị duy nhất mà chúng ta có được khi bước vào cuộc kháng chiến, ưu thế đó đã biến thành sức mạnh vật chất làm xoay chuyển cục diện chiến tranh dẫn đến thắng lợi của cách mạng.
- Thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền đất nước: cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam - đường lối chiến lược đúng đắn của Đảng và Hồ Chí Minh quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là một quyết định táo bạo được đưa ra trong thời điểm đất nước tiếp tục đứng trước những thách thức mới:
Một là, Miền Bắc có chờ Miền Nam giải phóng rồi mới cùng cả nước đi lên CNXH hay có thể chuyển lên trước?
Hai là, Miền Nam có nên trường kỳ mai phục chờ thời cơ hay phải tiến hành ngay cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước?
Ba là, làm thế nào để chiến thắng chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mỹ, chiến thắng tên đế quốc đầu sỏ, có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh nhất thế giới?
Bốn là, giải phóng Miền Nam như thế nào để chiến tranh không lan rộng ra phạm vi thế giới?
 Trong bối cảnh đó, Đảng ta và Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần độc lập tự chủ trong việc xác định đường lối, bước đi sát hợp với thực tiễn cách mạng nước ta; kết hợp hài hoà lợi ích dân tộc với lợi ích quốc tế đồng thời dám chịu trách nhiệm trước lịch sử về quyết định của mình đối với sự thành bại của cách mạng. Quyết định đó đã được đưa ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960), nói rõ: cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới có hai chiến lược cách mạng khác nhau:
Một là, đẩy mạnh cách mạng XHCN ở miền Bắc.
Hai là, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.
Một Đảng thống nhất lãnh đạo thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền là đặc điểm lớn nhất và cũng là nét độc đáo của cách mạng Việt Nam - một cuộc khai phá chưa có tiền lệ trong lịch sử. Đường lối đó là lời giải duy nhất đúng cho yêu cầu của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954- 1975.
     Thứ tư, Đảng Cộng Sản Việt Nam nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng .
Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đảng ta xác định là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Với Đảng ta, nâng cao nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng là một nội dung trọng yếu của công tác xây dựng Đảng. Từ thực tiễn lãnh đạo đấu tranh cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được nhận thức đầy đủ, toàn diện và sâu sắc, phản ánh ngày càng rõ nét hơn trong các chủ trương, đường lối của Đảng. Để giúp học viên nhận thức, quán triệt sâu sắc nội dung đường lối của Đảng trong các giai đoạn cách mạng, giáo viên cần nhấn mạnh những nội dung lớn sau đây, phân tích làm rõ cơ sở khoa học của đường lối, Cương lĩnh cách mạng trong thực tiễn từ đó giúp người học có thể liên hệ trực tiếp vào công việc của tập thể cũng như của cá nhân:
     Thứ nhất, Đảng Cộng Sản Việt Nam giương cao ngọn cờ “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
     Từ khi Đảng ta thành lập đến nay, tư tưởng cách mạng của Hồ Chí Minh đã sớm có điều kiện để thâm nhập và trở thành đường lối lãnh đạo chiến lược. Mặc dù trải qua nhiều biến cố thăng trầm của cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh không phải lúc nào cũng được nhận thức và vận dụng sát đúng do nhiều tác động khách quan không thuận lợi nhưng có thể khẳng định rằng, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN ở Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là ngọn cờ tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Đặc biệt là trong giai đoạn cả nước quá độ lên CNXH, nhiệm vụ xây dựng CNXH được đặt lên hàng đầu. Xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN là hai nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động và quy định lẫn nhau, bởi vì: độc lập dân tộc là điều kiện trước hết để thực hiện thành công CNXH  và CNXH là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc, xoá bỏ áp bức bất công, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
     Thứ hai, Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm vững ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh .
Chúng ta biết rằng, “Đại đoàn kết” là một  bộ phận quan trọng trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, là một cống hiến có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng không chỉ đối với cách mạng Việt Nam mà còn cho cả thế giới. Trong suốt gần tám mươi năm qua, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Với sứ mệnh là lực lượng lãnh đạo, giác ngộ, tổ chức sự nghiệp cách mạng của quần chúng, Đảng ta đã xác định đúng mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương pháp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc nhằm mở rộng tối đa trận tuyến cách mạng, thu hẹp tối đa trận tuyến phản cách mạng. Khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh truyền thống, ý thức tự hào dân tộc tạo nên sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy khi nào tư tưởng đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh được quán triệt và vận dụng đúng thì khi đó phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ và giành thắng lợi; ngược lại, khi nào xa rời những tư tưởng đó thì phong trào cách mạng gặp trở ngại và tổn thất. Bằng những kiến thức lịch sử cụ thể trong quá trình lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở vững chắc cho việc Đảng lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, giáo viên cần kết hợp phân tích làm rõ những nội dung Đảng Cộng Sản Việt Nam nhận thức và vận dụng tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh qua từng giai đoạn lịch sử, từ đó hình thành ý thức liên hệ vận dụng cụ thể cho mỗi người.
      Tóm lại, việc giảng dạy môn học Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam trong hệ đào tạo trung cấp lý luận chính trị hiện nay sẽ trở nên phong phú, hấp dẫn và hiệu quả hơn nhiều nếu biết kết hợp vận dụng các môn khoa học khác, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách vừa là một bộ môn khoa học vừa là một bộ phận cấu thành nội dung Lịch sử Đảng. Khai thác mối liên hệ hữu cơ này sẽ góp phần hữu ích cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác- Lênin trong hệ thống các trường chính trị nói riêng hiện nay./

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn